Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, [MET UITZONDERING VAN GOEDEREN VERVAARDIGD VOLGENS DE SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT, ZOALS MENGVERF OP KLEUR].


1. Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Doe-het-zelf Van Der Schueren worden gesloten op de website [URL WEBSITE].

Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

2. Aangeboden

Doe-het-zelf Van Der Schueren  biedt via haar website Levis Web Shop aan, die Doe-het-zelf Van Der Schueren  levert aan (potentiële) afnemers.

3. Bestelproces en totstandkoming van de overeenkomst

Om verf aan te kopen, dient u de gewenste items toe te voegen aan uw winkelmandje. Zodra u de gewenste goederen aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw gegevens in te vullen. Vervolgens voert u de nodige gegevens in voor de betaling van de dienst. Als alle gegevens goed zijn ingevuld, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief en ontvangt u een bevestigingsmail.

4. Prijzen, leveringskosten en betaling

Alle prijzen zijn in € (euro) en inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Alle prijzen zijn exclusief leveringskosten tenzij expliciet anders vermeld.

Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor duidelijke weergave- en drukfouten of weglatingen.

Alle prijzen en leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden enkel online betalingen via Visa. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

5. Het herroepingsrecht

Indien u wenst af te zien van de aankoop, dient u de ongeopende goederen [op eigen kosten] en in de originele verpakking terug te sturen binnen 14 kalenderdagen na de levering naar het terugzendadres vermeld onderaan dit document. Geopende of gebruikte goederen worden niet aanvaard.

Het herroepingsrecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld en geldt voor de volgende typen goederen:

- Goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument,
- Goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,
- Goederen die uit hun aard niet kunnen worden teruggezonden worden,
- Goederen die snel bederven of verouderen.

6. Taal

De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.

7. Levering

Het bestelde product wordt enkel geleverd per DPD op adressen in België. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling zo snel mogelijk ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling.

Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Ingeval we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de niet geleverde bestellingen annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van de goederen. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door DPD. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de goederen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door u werden ontvangen.

8. Klachten

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de goederen die u had besteld of u heeft een andere klacht, dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk na ontvangst van de goederen contact op te nemen met ons om een gepaste oplossing te vinden voor uw probleem. Onze contactgegevens en het terugzendadres vindt u onderaan dit document.

9. Kleurafwijkingen

Het is mogelijk dat de kleur van de geleverde goederen enigszins afwijkt van de kleur zoals u die eerder op uw monitor via de website heeft waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden door meerdere factoren, bijvoorbeeld het type en de instellingen van de monitor, de lichtinval, enz. Dergelijke afwijkingen liggen buiten de invloedssfeer van Doe-het-zelf Van Der Schueren en kunnen dan ook geen grond vormen voor korting, afkeuring, ontbinding, schadevergoeding, etc..

10. Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, morele en emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extra contractuele aansprakelijkheid is beperkt tot uw aankoopbedrag.

11.  Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons onmogelijk of erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers van ons bedrijf of andere bedrijven, brand, telecompannes, bugs in software van derden, wateroverlast, bliksem explosies, instortingen evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

12. Contactgegevens, maatschappelijke zetel en terugzendadres

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Dirk Van Der Schueren
handelend onder de handelsnaam Doe-het-zelf Van Der Schueren
Baasrodestraat 2-4
9280 Lebbeke

Telefoonnummer: 052/41 53 41
Bereikbaarheid:
Maandag van 13:00 uur tot 18:30 uur
Vanaf dinsdag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:30 uur
Zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur
Zondag van 9:00 uur tot 12:00 uur

Bankrekeningnummer: KBC BE69 7371 1000 1578
BTW en ondernemingsnummer: BE 0455.171.807

Terugzendadres:

Doe-het-zelf Van Der Schueren
Baasrodestraat 2 - 4
9280 Lebbeke

13. Privacyverklaring

De overeenkomst die u met ons afsluit wordt in ons systeem gearchiveerd en is NIET toegankelijk via onze website.

Voor de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, verwijzen wij naar onze privacyverklaring (zie onderaan deze pagina*)

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht.


PRIVACY VERKLARING:

Privacy-beleid

In het kader van de verwerking van uw bestelling, zal Doe-het-zelf Van Der Schueren 
bepaalde persoonsgegevens van u (bijv. uw naam en contactgegevens) dienen te verwerken.


Door uw bestelling bij Doe-het-zelf Van Der Schueren te plaatsen, erkent u geïnformeerd te zijn geweest van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het feit dat uw persoonsgegevens door Doe-het-zelf Van Der Schueren worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en met desgevallend alle andere toepasselijke wetgeving.

Deze persoonsgegevens worden door Doe-het-zelf Van Der Schueren uitsluitend verwerkt voor doeleinden van cliënteel beheer en zullen door Doe-het-zelf Van Der Schueren nooit doorgegeven worden.

Eenieder die doet blijken van zijn identiteit, heeft het recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en het recht om incorrecte gegevens gratis te laten verbeteren door zich te richten tot Doe-het-zelf Van Der Schueren.