Retourbeleid

Niet tevreden?

Binnen een periode van 14 dagen kan u uw bestelling terugzenden.
Lees hieronder de voorwaarden en vul het formulier in.

De Particuliere Klant heeft een beperkt recht om MAPECO op de hoogte te stellen dat hij/zij aan de aankoop wenst te verzaken. Dit verzakingsrecht kan worden uitgeoefend zonder betaling van schadevergoeding en zonder opgave van reden.

Voor aankopen via de website

Voor aankopen via de website beschikt de Particuliere Klant over 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na levering om zich op dit recht te beroepen door het herroepingsformulier in bijlage in te vullen en dit per post (Dejongh NV, Essensteenweg 44, 2920 Kalmthout-Nieuwmoer) dan wel per e-mail (levis@mapeco.be) naar Mapeco-Dejongh te verzenden.

MAPECO gaat na of de Klant inderdaad van zijn/haar herroepingsrecht kan gebruik maken en zendt in positief geval een e-mail met retourinstructies (incl. het retouradres in België).

De Klant dient het geretourneerde Product binnen de 14 kalenderdagen na melding van de uitoefening van het herroepingsrecht daadwerkelijk terug te zenden. Zo niet vervalt het herroepingsrecht van de Klant.

Voor aankopen in de winkel

Voor aankopen in de winkel beschikt de Particuliere Klant over 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de aankoop om zich op dit recht te beroepen door het Product terug binnen te brengen in de winkel waar het werd aangekocht.

Let op, zowel voor aankopen via de Website als in de winkel gelden volgende beperkingen:

 • De kosten en risico van terugzending zijn voor rekening van de Klant.

 • De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 • Producten dienen onbeschadigd (geen krassen edm.), ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te worden ingeleverd.

 • De originele verpakking dient zich bij terugzendingen steeds in minimum 1 buitenverpakking te bevinden. De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bv. door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, edm.).

 • De verpakking dient alle accessoires, handleidingen edm. te bevatten.

 • De originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt) dient aan het geretourneerde Product te worden toegevoegd. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

 • Zend de Producten steeds aangetekend terug en bewaar het bewijs van verzending. Producten die MAPECO niet terugkrijgt, worden niet terugbetaald.

 • Speciaal voor de Klant bestelde Producten kunnen na het sluiten van de koopovereenkomst niet meer geannuleerd worden.

 • Producten die op verzoek van de Klant zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden.


  Wanneer MAPECO de Producten in retour ontvangen heeft, zal zij controleren of ze voldoen aan de vermelde voorwaarden. Indien de Producten aan het retourbeleid voldoen, zal MAPECO de Klant terugbetalen. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen de 14 dagen nadat de melding van de herroeping werd ontvangen vooropgesteld dat de Producten werden ontvangen en aan het retourbeleid voldoen.

Indien de Producten niet aan de retourvoorwaarden voldoen, heeft de Klant de keuze: (1) MAPECO vergoeden voor de waardevermingering of (2) deze binnen de 2 weken terug afhalen. Indien gewenst kan MAPECO de Producten op kosten van de Klant terug sturen via de koerierdienst.

Dit verzakingsrecht geldt niet voor Professionele Klanten.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

Dejongh NV

Essensteenweg 44

2920 Kalmthout-Nieuwmoer

BE0429.086.527

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Datum …………………………………………………………………………………………………  

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.