Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN - WEBSHOP

De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, [MET UITZONDERING VAN GOEDEREN VERVAARDIGD VOLGENS DE SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT, ZOALS MENGVERF OP KLEUR].

1. Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle online diensten die door Supra Bazar verstrekt worden, inclusief de website http://www.levisstore.be/suprabazar/nl/ en http://www.suprabazar.be en alle mogelijke verkeer via e-mail en nieuwsbrieven.

Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

2. Identificatie van de verkoper
 
Naam: Supra Center NV
Adres administratieve zetel: Oostlaan 9 B-8560 Gullegem
Adres winkel: Driemasten 109 B-8560 Gullegem
Tel: 056/43.97.70 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur)
Fax: 056/43.97.73
E-mailadres: info@suprabazar.be
BTW : BE-0414.669.456
RPR: KORTRIJK


3. Totstandkoming internetkoop

Een bestelling is het online aankopen van een artikel dat in aanmerking komt voor thuislevering of afhaling in een winkel naar keuze. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.
Supra Bazar behoudt zich het recht voor om Bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:
 
- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
- wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen;
- bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
- bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
- bij overmacht.

4. Prijzen, leveringskosten en betaling

Alle prijzen zijn in EURO en INCLUSIEF BTW volgens het geldende tarief, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Alle prijzen zijn EXCLUSIEF LEVERINGSKOSTEN tenzij expliciets anders vermeld.
Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor duidelijke weergave- en drukfouten of weglatingen.

Alle prijzen en leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden enkel online betalingen via Ogone. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

5. Het herroepingsrecht
Indien u wenst af te zien van de aankoop, dient u de ongeopende goederen [op eigen kosten] en in de originele verpakking terug te sturen binnen 14 kalenderdagen na de levering naar het terugzendadres vermeld onderaan dit document. Geopende of gebruikte goederen worden niet aanvaard.

[Het herroepingsrecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld en geldt voor de volgende typen goederen:
- Goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument,
- Goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,
- Goederen die uit hun aard niet kunnen worden teruggezonden worden,
- Goederen die snel bederven of verouderen.]

6. Taal

De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.

7. Levering

Het bestelde product wordt enkel geleverd per koerierdienst op adressen in België. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling zo snel mogelijk ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling.


Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Ingeval we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de niet geleverde bestellingen annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van de goederen. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door GLS. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de goederen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door u werden ontvangen.

8. Klachten

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de goederen die u had besteld of u heeft een andere klacht, dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk na ontvangst van de goederen contact op te nemen met ons om een gepaste oplossing te vinden voor uw probleem. Onze contactgegevens en het terugzendadres vindt u bovenaan dit document.

9. Kleurafwijkingen

Het is mogelijk dat de kleur van de geleverde goederen enigszins afwijkt van de kleur zoals u die eerder op uw monitor via de website heeft waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden door meerdere factoren, bijvoorbeeld het type en de instellingen van de monitor, de lichtinval, enz. Dergelijke afwijkingen liggen buiten de invloedsfeer van Supra Bazar  en kunnen dan ook geen grond vormen voor korting, afkeuring, ontbinding, schadevergoeding, etc..

10. Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, morele en emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid is beperkt tot uw aankoopbedrag.

11.  Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons onmogelijk of erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers van ons bedrijf of andere bedrijven, brand, telecompannes, bugs in software van derden, wateroverlast, bliksem explosies, instortingen evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

12. Privacyverklaring

De overeenkomst die u met ons afsluit wordt in ons systeem gearchiveerd en is toegankelijk via onze website.Voor de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, verwijzen wij naar onze privacyverklaring (zie onderaan deze pagina*)

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht.

Privacy-beleid

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 
Supra Bazar hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 
De Supra Bazar-website is vrij te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen, onder meer over onze winkels, zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het aankopen van producten uit onze webshop, dient u zich te registreren en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en e-mailadres) in te vullen. Deze verplicht in te vullen gegevens worden aangeduid met een *.
 
Supra Bazar verzamelt deze door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 
De informatie wordt verzameld met oog op:
 
- het correct kunnen afhandelen van uw aankoop of bestelling;
- het verwerken van uw online aankopen in het informatica-systeem van Supra Bazar;
- het voeren van de financiële administratie van Supra Bazar;
- het verstrekken van de door u gevraagde informatie;
- marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail,…);
- het bijhouden van informatie zoals het tijdstip van uw laatste bezoek, het tijdstip van het aanmaken van uw klantenaccount en het aantal keer dat u de website heeft bezocht.
 
Cookies

De website van Supra Bazar kan gebruik maken van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC bewaard worden. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.
 
Uw persoonsgegevens
 
U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe zal u zich schriftelijk richten tot Supra Center NV, Oostlaan 9, 8560 Gullegem of via info@suprabazar.be.
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens:
 
- U beschikt over de mogelijkheid om, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Supra Center NV, Oostlaan 9, 8560 Gullegem gratis de schriftelijke mededeling te bekomen van uw persoonsgegevens;
 
- Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn;
 
- U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Supra Bazar verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot de klantendienst van Supra Bazar via info@suprabazar.be.
 
Door de website van Supra Bazar te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Supra Bazar behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

De privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.