Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVIS STORE WEBSHOP

De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, met uitzondering van goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument, zoals mengverf op kleur.

1. Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Vermeersch-Deconinck nv worden gesloten op de website http://www.levisstore.be/vermeersch-deconinck/nl/

Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

2. Aangeboden producten

Vermeersch-Deconinck nv biedt via haar website verven aan, die Vermeersch-Deconinck nv levert aan (potentiële) afnemers.

3. Bestelproces en totstandkoming van de overeenkomst

Om producten aan te kopen, dient u de gewenste producten toe te voegen aan uw winkelmandje. Zodra u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw gegevens in te vullen. Vervolgens voert u de nodige gegevens in voor de betaling van de dienst. Als alle gegevens goed zijn ingevuld, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief en ontvangt u een bevestigingse-mail.]

4. Prijzen, leveringskosten en betaling

Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Alle prijzen zijn exclusief leveringskosten tenzij expliciets anders vermeld.

Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor duidelijke weergave- en drukfouten of weglatingen.

Alle prijzen en leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden enkel online betalingen via Mastercard, Visa & Bankcontact. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

5. Het herroepingsrecht

Indien u wenst af te zien van de aankoop, dient u de ongeopende goederen op eigen kosten en in de originele verpakking terug te sturen binnen 14 kalenderdagen na de levering naar het terugzendadres vermeld onderaan dit document. Geopende of gebruikte goederen worden niet aanvaard.

Het herroepingsrecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld en geldt voor de volgende typen goederen:
- Goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument,
- Goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,
- Goederen die uit hun aard niet kunnen worden teruggezonden worden,
- Goederen die snel bederven of verouderen.

6. Taal

De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.

7. Levering

Het bestelde product wordt enkel geleverd per post op adressen in België. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling zo snel mogelijk ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling.

Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Ingeval we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de niet geleverde bestellingen annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van de goederen. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de gebruikte koerierdienst. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de goederen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door u werden ontvangen.

8. Klachten

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de goederen die u had besteld of u heeft een andere klacht, dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk na ontvangst van de goederen contact op te nemen met ons om een gepaste oplossing te vinden voor uw probleem. Onze contactgegevens en het terugzendadres vindt u onderaan dit document.

9. Kleurafwijkingen

Het is mogelijk dat de kleur van de geleverde goederen enigszins afwijkt van de kleur zoals u die eerder op uw monitor via de website heeft waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden door meerdere factoren, bijvoorbeeld het type en de instellingen van de monitor, de lichtinval, enz. Dergelijke afwijkingen liggen buiten de invloedsfeer van Vermeersch-Deconinck nv en kunnen dan ook geen grond vormen voor korting, afkeuring, ontbinding, schadevergoeding, etc..

10. Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, morele en emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid is beperkt tot uw aankoopbedrag. 

11. Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons onmogelijk of erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers van ons bedrijf of andere bedrijven, brand, telecompannes, bugs in software van derden, wateroverlast, bliksem explosies, instortingen evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

12. Contactgegevens, maatschappelijke zetel en terugzendadres

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
Vermeersch-Deconinck nv
handelend onder de handelsnaam Vermeersch-Deconick nv
Edewallestraat 94, 8610 Kortemark
Telefoonnummer: 051 56 82 91

Bereikbaarheid:
Vanaf dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (doorlopend open)
Zondag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur

Bankrekeningnummer: BE94 4746 1635 5114
BTW en ondernemingsnummer: 0475.857.749

Terugzendadres:

Vermeersch-Deconinck nv
Edewallestraat 94
8610 Kortemark

13. Privacyverklaring

De overeenkomst die u met ons afsluit wordt wel in ons systeem gearchiveerd en is niet toegankelijk via onze website.

Voor de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, verwijzen wij naar onze privacyverklaring die u hieronder kunt terugvinden

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht.

15. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de toegezonden kleurstalen blijven bij Akzo Nobel Paints Belgium NV en/of aan haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers. De kleurstalen mogen door de afnemers uitsluitend worden gebruikt voor privé doeleinden (niet in het kader van een beroep of professionele activiteit). Het is niet toegestaan om de kleurstalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Akzo Nobel Paints Belgium NV aan te wenden voor niet-private doeleinden, waaronder het reproduceren, verkopen, distribueren, publiceren of anderszins openbaar maken of verveelvoudigen.


PRIVACY VERKLARING:

Privacy-beleid

In het kader van de verwerking van uw bestelling, zal Vermeersch-Deconinck nv bepaalde persoonsgegevens van u (bijv. uw naam en contactgegevens) dienen te verwerken.

Door uw bestelling bij Vermeersch-Deconinck nv te plaatsen, erkent u geïnformeerd te zijn geweest van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het feit dat uw persoonsgegevens door Vermeersch-Deconinck nv worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en met desgevallend alle andere toepasselijke wetgeving.

Deze persoonsgegevens worden door Vermeersch-Deconinck nv uitsluitend verwerkt voor doeleinden van cliënteelbeheer en zullen door Vermeersch-Deconinck nv enkel doorgegeven worden aan eventuele andere entiteiten verantwoordelijk voor het opsturen of terugsturen van stalen. Deze entiteiten mogen de persoonsgegevens (bijv. naam en adres) enkel aanwenden voor administratieve doeleinden.

Eenieder die doet blijken van zijn identiteit, heeft het recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en het recht om incorrecte gegevens gratis te laten verbeteren door zich te richten tot Vermeersch-Deconinck nv - Edewallestraat 96, 8610 Kortemark - info@vermeersch-deconinck.be